Terms and conditions

Content

(Dutch version only)

Open Up Media BV
Napelsstraat 8
2000 Antwerpen
BTW: BE0523.932.236

Voor meer informatie kan u ons steeds contacteren, ga hiervoor naar onze contactpagina.

1. GELDIGHEID

Onze voorwaarden zijn, zonder enig voorbehoud van de klant, onverminderd van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen, overeenkomsten, levering van onze diensten, e.a.

Plaatsing van een bestelling en/of aanvaarding van onze factuur impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden door de klant.
Onze vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd afwijkingen toe te staan aan de klant tenzij met schriftelijk akkoord van onze zaakvoerder of diens gevolmachtigde.

 

2. DEFINITIES

Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
Onderhoud van een website: het door ons inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst & afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.

Grafisch ontwerp: elke vorm van een digitaal grafisch ontwerp voor folders, catalogus, affiches, en dergelijke.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie we een overeenkomst sluiten tot het leveren van diensten.

 

3. AANBIEDING EN ACCEPTATIE

Al onze offertes, prijsopgaven en informaties (zoals leveringstermijnen) zijn ten indicatieve titel en zijn geheel vrijblijvend. Onze offertes en prijsopgaven blijven 1 maand geldig, tenzij uitdrukkelijk een andere
termijn door ons wordt vermeld. Facturatie geschiedt op basis van deze offerte.

De overeenkomst komt pas tot stand na ons schriftelijk akkoord of nadat we met de uitvoering conform de gegeven opdracht en/of order zijn begonnen.

 

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

We zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit
vereist, hebben wij het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever bezorgt ons al die gegevens tijdig, - waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst;

Bij gebreke hieraan hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in
rekening te brengen.

We zijn dan ook niet gehouden tot enige schadevergoeding noch verantwoordelijk voor enige schade, van welke aard ook. We gaan er van uit dat aangeleverde teksten en inhoud juist en proef gelezen zijn.
Aanpassingen van inhoud gelden enkel indien ze schriftelijk of via email doorgegeven zijn aan ons.

De opdrachtgever vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

Wij zijn gerechtigd de levering van onze diensten op te schorten of te annuleren indien de klant niet voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen of indien de klant aan zijn betalingsverplichtingen niet heeft voldaan in gevolge reeds eerder gedane leveringen van onze diensten.

 

5. DUUR EN BEEINDIGING

Het ontwerpen en maken van een website, grafisch ontwerp of andere toepassing door onze diensten wordt beschouwd als een éénmalige verbintenis en kent geen looptijd.

In geval van een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot de bestaande website bestaat deze overeenkomst voor één jaar en wordt elk jaar voor dezelfde periode automatisch hernieuwd, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn wordt overeengekomen. De opzegging van deze overeenkomst dient aangetekend te gebeuren en dit twee maanden voor vervaldag.

In geval van eenzijdige beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever zal deze ons een vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding zal bestaan uit een vergoeding van de reeds geleverde prestaties en een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20% van de indicatieve prijs vermeld op de offerte of bestelbon. De annulering van de opdracht dient steeds te schriftelijk te gebeuren per aangetekende zending of per e-mail ter attentie van "Open Up Media BV".

 

6. LEVERINGSTERMIJNEN

Overschrijding van de leveringstermijnen kan in geen geval weerhouden worden als reden tot contractbreuk in hoofde van ons, noch aanleiding geven tot een boete en/of schadebeding. We zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de laattijdige levering of het verlies van verzending door derden of beschadiging tijdens de verzending.

 

7. OVERMACHT

Indien we niet in staat zijn aan één of meer van onze verplichtingen te voldoen en dit tengevolge van een onvoorziene omstandigheid, buiten onze wil om, zijn we gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Voorbeelden van overmacht zijn: stakingen, lock-out, vervoersstoringen, brand, tekort aan arbeidskrachten al dan niet door ziekte, e.a.

 

8.PRIJZEN

Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant dat we gerechtigd zijn de overeengekomen prijs te verhogen indien de prijzen van lonen, sociale lasten en dergelijke meer als gevolg van maatregelen door de overheid, of om welke reden ook, een verhoging ondergingen sinds de datum van de overeenkomst. Onze prijzen zijn exclusief BTW.

De uitvoering van opdrachten gebeurt uitsluitend tijdens kantooruren, zijnde van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 19:00. Open Up Media bepaald vrij zijn planning omtrent de uitvoering, rekening houdende met de aard en hoogdringendheid van de opdracht.

Dringende opdrachten of interventies kunnen binnen de mate van het mogelijke voorrang krijgen op andere opdrachten en zullen indien nodig aan een verhoogd tarief afgerekend worden, zijnde 150% van het standaard uurtarief. Prestaties die buiten kantooruren (tussen 19:00 en 08:00), tijdens weekends of op feestdagen uitgevoerd dienen te worden, zullen aan 200% afgerekend worden.

Tariefverhogingen zullen steeds medegedeeld worden aan de klant, wanneer deze van toepassing zijn en voor de start van een opdracht.

 

9. BETALING

Al onze facturen zijn per overschrijving betaalbaar op rekeningnummer vermeld op de facturen en dit zonder enige korting of aftrek. Zo uitzonderlijke betalingstermijnen worden toegekend, wordt bij het niet respecteren van een termijn, het totale nog openstaande bedrag onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar. Elke niet op de vervaldag betaald bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een interest van 12% per jaar en een schadevergoeding van 15% met een minimum van 165 €.

Bij niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling behouden wij ons het recht om uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de volledige betaling van de prijs van de (vorige) bestelling (en) of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder gerechtelijke tussenkomst of voorafgaande ingebrekestelling.

 

10. COPYRIGHT

Al het door ons vervaardigde materiaal mag zonder onze uitdrukkelijke toestemming van niet worden bewerkt of verwerkt in andere media dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. De eigendom van onze verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig onze eigendom, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kunnen we hiervoor een vergoeding bedingen. In geval van schending van ons eigendomsrecht zijn we gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

 

11. AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover we beroep dienen te doen op de medewerking van derden, kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook. We zijn in geen enkel geval gehouden tot vergoeding van indirecte schade, van gevolgschade of van schade wegens gederfde omzet of winst of andere...

De klant staat zelf in voor het bijhouden van de aangeleverde gegevens. We kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor dataverlies.

De opdrachtgever dient ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever. Bij gebreke hieraan, is de opdrachtgever volledig aansprakelijk.

 

12. KLACHTEN

Iedere klacht moet ons binnen de 14 dagen schriftelijk toegezonden worden, eens deze termijn verstreken zijn wij van alle verantwoordelijkheid ontheven en wordt de klant geacht de door ons geleverde dienst te hebben aanvaard.
Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

 

13. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst of aangaande de bestelling door de klant worden beheerst door het Belgische recht en enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd kennis ervan te nemen.

De nietigheid van één of meerdere voorwaarden impliceert niet de nietigheid van de overeenkomst of de nietigheid van alle voorwaarden.